Вівторок, 21 Травня 2019, 22:36
Костопільська ЗОШ І-ІІІ ступенів №4
Головна | Реєстрація | Вхід Вітаю Вас Гість | RSS
Меню сайту
Форма входу

Опитування
Оцените мой сайт

Всього відповідей: 126
Категорії розділу
Гімн випускників
Головна » Статті » Мои статьи

Використання комп'ютерної техніки у навчально-виховному процесі
Використання комп’ютерної техніки у навчально-виховному процесі
Сучасний етап розвитку людства характеризується глобалізацією та інтеграцією світових соціально-економічних процесів, формування єдиного інформаційно-освітнього простору. Необхідною умовою ефективного й успішного функціонування людини в інформаційному суспільстві є формування інфрмаційної культури.
Основу інформаційної культури складають: знання про інформаційне середовище, закони його функціонування, вміння і навички орієнтуватися в інформаційних потоках, виділяти та фільтрувати інформацію, швидко обробляти і використовувати її для прийняття аргументованих рішень. 
На нараді за участю Президента України з питань забезпечення функціонування та розвитку освіти 26 лютого 2008 року міністр освіти і науки України Іван Вакарчук зазначив, що одним з першочергових завдань щодо поліпшення якості освіти є впровадження новітніх інформаційних технологій у навчальний процес, створення системи дистанційного навчання. 
Удосконалення загальної середньої освіти спрямоване на переорієнтацію процесу навчання на розвиток особистості учня, навчання його самостійно оволодівати новими знаннями. Сучасна молода людина має бути мотивованою до самонавчання і саморозвитку. Органічне поєднання традиційних засобів навчання з електронними засобами навчального призначення - один із шляхів розв'язання зазначеної задачі. 
Під час організації навчального процесу із застосуванням електронних засобів навчального призначення слід керуватися наказом МОН від 02.12.2004 р. № 903 «Про правила використання комп'ютерних програм у навчальних закладах», наказом Держнаглядохоронпраці України від 16.03.2004р. № 81 «Про затвердження правил безпеки під час навчання в кабінетах інформатики навчальних закладів системи загальної середньої освіти», постановою Кабінету Міністрів України від 7 грудня 2005 р. № 1153 «Про затвердження Державної програми «Інформаційні та комунікаційні технології в освіті та науці» на 2006-2010 роки», Типовими навчальними планами для основної та старшої школи загальноосвітніх навчальних закладів у структурі 12-річної школи (наказ МОН від 07.05.2007 № 357), наказом МОН від 05.05.08 р. № 371 «Про затвердження критеріїв оцінювання навчальних досягнень учнів у системі загальної середньої освіти». 
Звертаємо увагу на те, що у чинних навчальних програмах для 12-річної школи на засадах компетентнісного підходу переструктуровано зміст предметів, розроблено результативну складову змісту. Більшість електронних засобів навчального призначення орієнтовано на навчальні програми 11 -річного терміну навчання. У зв'язку з цим його використання потребує попереднього аналізу вмісту навчального матеріалу відповідно до діючих навчальних програм. 
Компетентнісна освіта зорієнтована на практичні результати, досвід особистої діяльності. Дієвою допомогою у формуванні ключових компетентностей учнів має стати педагогічне програмне забезпечення. 
Електронні засоби навчального призначення орієнтовані на індивідуалізацію навчання, самоосвітню діяльність учнів. Уміння вчитися передбачає оволодіння вміннями та навичками саморозвитку, самоаналізу, самоконтролю та самооцінки. Структурованість інформації в електронних навчальних засобах, наявність інформаційно-пошукової системи сприяє формуванню інформаційної компетентності учнів. 
Як зазначено в наказі МОН від 05.05.08р. № 371 «Про затвердження критеріїв оцінювання навчальних досягнень учнів в системі загальної середньої освіти» в умовах упровадження зовнішнього незалежного оцінювання особливого значення набуває тестова форма контролю та оцінювання навчальних досягнень учнів. У зв'язку з цим доцільним буде використання конструктора тестів, який входить до складу електронних навчальних засобів загально-дидактичного призначення. 
В Концепції загальної середньої освіти (12-річна школа) наголошується, що старша школа функціонує переважно як профільна і є останнім етапом одержання повної загальної освіти, на якому завершується формування цілісної картини світу, оволодіння способами пізнавальної і комунікативної діяльності, уміннями одержувати з різних джерел і переробляти інформацію, застосовувати знання. Для розв'язання вищезазначених задач рекомендуємо звернути увагу на такі програмні засоби як електронна база знань «Людина, суспільство і світ»; дистанційні курси «Шкільний курс з біології. 6-11 класи», «Шкільний курс з хімії. 8-11 класи», «Правознавство. 9-11 класи»; інтегровані електронні комплекси «Економіка. 10 клас», «Економічна та соціальна географія світу. 10 клас»; програмно-методичні комплекси «Новітня історія України (1939-2003 рр.). 11 клас», «Всесвітня історія. Новітня історія. 1939-2003 рр. 11 клас», «Українська література. 10 клас», «Українська література. 11 клас», «Органічна хімія. 10-11 клас»; віртуальні лабораторії «Хімія. 8-11 клас», «Фізика. 10-11 клас». Треба зазначити, що використання електронних засобів навчання дасть змогу зробити систему оцінювання в профільній старшій школі, яка на основі диференційованого навчання повинна враховувати не лише навчальні досягнення, але і творчі, проектно-дослідницькі, особистісні, соціальне значущі результати, більш гнучкою та різноплановою. 
На виконання Державної програми "Інформаційні та комунікаційні технології в освіті і науці" на 2006-2010 роки, з метою реалізації проекту "Рівний доступ до якісної освіти в Україні", виявлення і розповсюдження передового педагогічного досвіду з впровадження інформаційних технологій у навчально-виховний процес, підтримки творчих педагогів, які використовують інноваційні технології навчання, удосконалення науково-методичного забезпечення навчального процесу в загальноосвітніх закладах Донецької області в 2007/2008 начальному році було організовано та проведено обласний конкурс «Вступ до цифрового майбутнього». 
Аналіз конкурсних робіт, що були подані на заключний етап конкурсу, показав, що освітяни області активно працюють у напрямку інформатизації освіти, впроваджують інформаційно-комунікаційні технології в навчально-виховний процес, використовують свій творчий потенціал для розробки електронних засобів навчання, навчально-методичного забезпечення базових дисциплін, курсів за вибором. 
Разом з тим слід відзначити, що не всі надані роботи відповідали вимогам конкурсу. Номінація «Впровадження електронних засобів навчання» передбачала розробку методичного кейса щодо використання електронних засобів навчання. Навчальні заклади області в достатньому обсязі забезпечені електронними засобами навчання з математики, фізики, хімії, біології, астрономії, історії, правознавства, географії, природознавства, виготовленими за рахунок державного бюджету. Аналіз поданих робіт дає підставу вважати, що електронні засоби навчання впроваджуються в навчально-виховний процес дуже повільно. Лише 30% робіт, заявлених у цій номінації, спиралися на електронні засоби навчання, а саме: з фізики - 7 робіт, з математики - 8, з хімії - 1, з географії - 1, природознавства - 1. Методичні кейси щодо використання електронних засобів навчання з біології, історії, правознавства представлені не були. Рекомендуємо керівникам міських (районних), шкільних методичних об'єднань приділити увагу цьому питанню при плануванні методичної роботи. 
" Використання електронних засобів навчання має на меті підвищення динаміки навального процесу, активізацію пізнавального процесу учнів, організацію плідної роботи учнівського колективу творчого та дослідницького характеру, самоосвітньої діяльності учнів. Організація навчально-виховного процесу з використанням електронних засобів навчання має відбуватися з дотриманням дидактичних принципів:
- всебічного розвитку особистості;
- цілісності впливу навчально-виховного процесу;
- природовідповідності організації навчання;
- науковості;
- доступності;
- системності навчання;
- наступності і перспективності;
- взаємозв'язку навчання і розвитку;
- мотиваційного забезпечення навчального процесу;
- співробітництва;
- індивідуалізації і диференціації навчання;
- наочності;
- міцності і дієвості навчання
Навчально-пізнавально діяльність учнів при роботі з електронними засобами навчального призначення може бути організована в наступних напрямках:
- послідовне або вибіркове опрацювання теоретичного матеріалу; закріплення навчального матеріалу, який вивчається традиційними методами;
- опанування змісту явищ і процесів за допомогою імітаційного комп'ютерного моделювання;
- закріплення вивченого матеріалу за допомогою спеціально розробленої тестової системи;
- перевірка умінь та навичок розв'язування задач; виконання віртуальних лабораторних робіт; підготовка до виконання реальних лабораторних робіт;
- здобуття довідкової інформації (робота з довідковою системою, інформаційно-пошуковою системою, базою даних).
Існуючі електронні засоби навчального призначення не завжди задовольняють очікування вчителів. Учителі, які мають достатній рівень інформаційної компетентності, розробляють власні електронні засоби навчання: електронні підручники, посібники, бібліотеки мультимедійної наочності тощо. 
Електронний підручник - це основне навчальне електронне видання зі систематизованим викладом дисципліни, що відповідає офіційно затвердженій навчальній програмі і реалізує переваги розв'язання навчальних завдань засобами інофрмаційно-комунікаційних технологій. Електронний підручник не може бути зведений до паперового варіанту без втрати його дидактичних властивостей. 
Звертаємо увагу, що електронна реалізація засобів навчання має забезпечувати переваги інформащйно-комушкащйних технологій. До таких засобів за аналогією зі стандартними засобами навчання слід віднести: електронні посібники, навчально-наочні посібники, словники, енциклопедії тощо. 
Розробка електронних підручників та посібників передбачає дотримання наступних дидактичних принципів:
- модульність;
- наявність та чіткість визначення навчальних цілей;
- самодостатність;
- когнітивність;
- орієнтація на самоосвіту;
- інтерактивність;
- наявність елементів супроводу;
- наявність зручного та дружнього інтерфейсу.
З метою підвищення ефективності використання електронних засобів навчального призначення рекомендуємо активізувати роботу предметних методичних об'єднань за напрямками:
- розробка методичних кейсів застосування електронних засобів навчального призначення у навчальному процесі;
- розробка електронних посібників, бібліотек електронної наочності для мультимедійної підтримки профільного навчання;
- можливості електронних засобів навчального призначення у формуванні єдиного інформаційно-освітнього середовища навчального закладу.
Рекомендуємо вчителям звернути увагу на можливості електронних засобів навчального призначення щодо організації самоосвітньої роботи учнів, роботи з підготовки до незалежного зовнішнього тестування, індивідуальної роботи з дітьми з особливими потребами.

Категорія: Мои статьи | Додав: Дмитрий (08 Листопада 2009)
Переглядів: 7424 | Рейтинг: 3.4/7
Всього коментарів: 0
Додавати коментарі можуть лише зареєстровані користувачі.
[ Реєстрація | Вхід ]
Погода в Костополі
Користувачі


Партнери
width="60"
width="70"
width="80"
Статистика
Copyright MyCorp © 2019